آشنایی با فرش طرح مربعی

نظرات 5203

فرش ۷۰۰ شانه تبدیلی روی دستگاه فرش ۵۰۰ شانه بافت زده می شود. به چین خوردگی یا جمع شدگی هایی که در حاشیه یا متن فرش ایجاد می شود، کیسی فرش می گویند. این حکایت با همین نامها و بن مایه، هم در روضةالعقول و هم در مرزباننامه وراوینی ذکر شده است. لازم به ذکر است در بیت مذکور، مطابق آن­چه ذکر شد، سنبله یا به معنی سماک اعزل و یا مجاز از آن است و در این صورت خوشه و سنبله با هم ایهام ترجمه خواهند داشت. 2ـ کانونیشده (مورد مشاهده)، که با عنوان دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میشوند.

در این مقاله عبارت "زبانهای علمی" را برای اشاره به زبانهایی بهمیبریعنوان رسانۀ گفتمان علمیی گسترده دارند و معمولاً بهعنوان زبانهایی توانمند در ارائۀ متون علمی شناخته میشوند. ویژگی دیگریی (همان:69) برای دستگاه واژهسازی در زبانهای علمی برمیشمرد، گرفتن ریشهها، وندها و واژههای فراوان از زبانهای یونانی و لاتین برای مفاهیم علمی است.

ادامه مطلب ...