آشنایی با فرش طرح مربعی

نظرات 567

فرش ۷۰۰ شانه تبدیلی روی دستگاه فرش ۵۰۰ شانه بافت زده می شود. به چین خوردگی یا جمع شدگی هایی که در حاشیه یا متن فرش ایجاد می شود، کیسی فرش می گویند. این حکایت با همین نامها و بن مایه، هم در روضةالعقول و هم در مرزباننامه وراوینی ذکر شده است. لازم به ذکر است در بیت مذکور، مطابق آن­چه ذکر شد، سنبله یا به معنی سماک اعزل و یا مجاز از آن است و در این صورت خوشه و سنبله با هم ایهام ترجمه خواهند داشت. 2ـ کانونیشده (مورد مشاهده)، که با عنوان دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میشوند.

در این مقاله عبارت "زبانهای علمی" را برای اشاره به زبانهایی بهمیبریعنوان رسانۀ گفتمان علمیی گسترده دارند و معمولاً بهعنوان زبانهایی توانمند در ارائۀ متون علمی شناخته میشوند. ویژگی دیگریی (همان:69) برای دستگاه واژهسازی در زبانهای علمی برمیشمرد، گرفتن ریشهها، وندها و واژههای فراوان از زبانهای یونانی و لاتین برای مفاهیم علمی است.

و به این ترتیب، این زبان مانند زبانهای لاتین و یونانی توانایی واژهسازی از راه پیۀ واژههای عربی، در زمانی دراز، از باروری دستگاه واژهسازی فارسیی دیگر برخلاف زبانهای علمیۀ واژگان زبان طبیعیِ خود، گنجینۀ عظیمی از واژهها و وندهای یونانی و لاتین در دسترس داشتهاند، واژههای مورد استفاده در گونۀ علمی زبان فارسی از زبان طبیعی گرفته شدهاند.

استفاده از این روشِ واژهسازی در ساختن واژههای فارسی در این رشتهها چندان رایج نیست. با مرور معادلهای فارسی بههای شیمی و مهندسی شیمی، میتوان سیاهه بلندی از واژههای فراموش شده فارسی را یی دلالت بر مفهومهای تازه استفاده شدهاند. از آن جمله میتوان به مقالۀ «دربارۀ فعلهای جعلی در زبان فارسی» (صادقی، 1349) و در استعمال باید در فارسی امروز» (باطنی، 1354) و نیز «استفاده از اشتقاق در واژهسازی علمی» (همو، 1372) اشاره کرد. به این ترتیب خزانۀ ریشهها و وندهایی واژهسازیِ علمی در زبان فارسی عمدتاً مجموعۀ واژههای موجود در زبان طبیعیِ فارسی امروز و تاریخ اییید به مؤثرتریی بیان مفاهیم علمی برای توانمندیِ گونۀ علمی زبان فارسی در بیان مفاهیم علمی، باید زبان فارسی نیز سه ویژگیی زبانهای علمی را دارا باشد، به بررسی زبان فارسی از نظر این ویژگیها میپردازیم. جا دارد که آثار ادبی، داستان، نمایشنامه و در یک سخن نظامها در سطحی کلّی به شکلهای بیان ادبی بررسی شوند که یکی از این سطوح کلّی، روایت است (ر.ک؛ ژنت، 1388: 154). روایت (Narration) با تاریخ نوع بشر آغاز میشود و همة انسانها با طبقات اجتماعی و فرهنگی مختلف در اعصار گوناگون، هر یک روایت خاصّ خود را دارند.

اگر راوی واقعاً به نظرگاه یکی از شخصیّتها مجال ظهور دهد یا حتّی اگر خودش این نظرگاه را توصیف کند، در این حالت، روایت از طریق یک کانونیساز پیش میرود و شخصیّتی که نظرش توصیف شده، کانون روایت است ( ر.ک؛ برتنس، 1383: 91). به بیان دیگر، «کانونیساز عاملی است که حوادث متن از منظر او دیده میشود و مانند یک لنز یا صافی عمل میکند که خواننده از طریق آن بر روی رویدادها و شخصیّتها متمرکز میشود» (حسنی راد، 1389: 52)؛ «دو مفهوم بنیادی در بررسی کانون روایت، عبارتند از عامل کانون (مشاهدهگر) و مورد کانون (مورد مشاهده)» (مارتین، 1382: 110). بنابراین در هر کانونیسازی دو قطب وجود دارد: 1ـ راوی کانونیگر (مشاهدهگر). اگر تشبیه و تخیل باب شود و ادبیات رشد کند، زبان نیز در این بعد فربه میشود. حرف زدن بیآنکه دیدگاهی فردی را آشکار کند، تقریباً ناممکن است. در این وجه دیدگاه غالب یعنی دیدگاه راوی ـ کانونیگر، هنجارهای متن را ارائه میدهد و به عبارت دیگر، ایدئولوژی یا جهانبینی راوی ـ کانونیگر است که حرف اوّل را در متن میزند و ایدئولوژی هر کدام از شخصیّتها از این معیار غالب تبعیّت میکند. در واقع، میتوان گفت که روش جریان سیّال ذهن، کانونیسازی درونی و وجه روانشناختی (محدود به دیدگاه کانونیساز درونی) هر سه یک معنی دارند و به بحث عواطف و قلیانات حسّی و عاطفی شخصیّتها به طور مستقیم، از زبان خود آنها میپردازند.

خرید قسطی فرش ماشینی فرش نگین مشهد هلال برای راحتی شما عزیزان خرید قسطی فرش را در نظر گرفته است. شما خریداران می توانید از شرایط اقساط ۳۶ ماهه بدون پیش پرداخت و ضامن استفاده کنید و تا سقف ۵۰ میلیون تومان خرید خود را انجام دهید. برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تماس ۰۳۱۵۴۷۶۰۷۸۰ و ۰۹۳۹۳۶۱۸۱۸۳ یا شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید. برای خرید اقساطی فرش می توانید به صورت حضوری در نمایشگاه فرش نگین مشهد هلال واقع در شهرستان آران و بیدگل و یا مراجعه به نمایندگان ما در شهرستان ها اقدام به خرید خود کنید. همچنین برای آسایش شما امکان خرید اینترنتی فرش نیز محیا گردیده است. تفاوت خرید اقساطی فرش با خرید نقدی در خرید نقدی فرش شما از تخفیف بیشتری برخوردار هستید و در خرید قسطی فرش حداکثر با توجه به زمان اقساط که ۳۶ ماهه است شامل افزایش ۱۵% می گردد. همچنین از این مزیت برخوردارید که فرش قسطی خود را بدون پیش پرداخت خرید می کنید و ماهانه با پرداخت مبلغ کمی از فاکتور خود از آسایش بیشتری در خرید فرش برخوردار می شوید. برای اطلاع از قیمت فرش نگین مشهد هلال می توانید با ما در تماس باشید. در این مقاله دیدگاه ژنت دربارة روایتگری و کانونیسازی بیان میشود و کانون روایت در رمان دل دلدادگی شهریار مندنیپور و رابطة آن با جریان سیّال ذهن شخصیّتهای داستان مورد بررسی قرار میگیرد. در این قسمتها، روجا (شخصیّت اصلی داستان) کانون داستان قرار میگیرد و داستان از طریق کانونیسازی درونی روایت میشود. این نوع کانونیسازی در جایی اتّفاق میافتد که جهتگیری آن بیرون داستان اتّفاق افتاده باشد و وابسته به هیچ یک از شخصیّتهای درون متن نیست: «کانونیگر بیرونی میتواند اُبژه (انسان یا شیء) را هم از خارج بنگرد، هم از داخل. این نوع کانونیسازی درون زمینة وقایع اتّفاق میافتد و همیشه مستلزم وجود یک شخصیّت به منزلة کانونیساز است، گرچه امکان دارد یک موقعیّت غیر شخصی برای این نوع انتخاب شود. در مختصّة مکانی، راوی ـ کانونیگر بیرونی در جایی فراتر از اشیای زیر نظر خود میایستد و از بالا، با دیدی از بیرون، به روایت آنچه در مکانهای مختلف اتّفاق میافتد، میپردازد. از آنچه گفتیم میتوان چنین نتیجه گرفت که باید آرزوی زبان خالص را جداً کنار بگذاریم و یکبار برای همیشه بپذیریم که زبانها با هم درتعاملاند و جذب میزان معینی واژههای خارجی و حتی تأثیرپذیری از دستور زبان خارجی در هر دورة زمانی امری طبیعی است که بر قدرت و فربهی زبان میافزاید؛ بهویژه اگر ورود این واژهها بهشکل بسیط، و رفتار با آنها مطابق قواعد اشتقاق زبانِ پذیرنده باشد.

مواردی وجود دارد که در آن راوی گفتن آنچه را که فرد دیگری میبیند یا دیده است، بر عهده میگیرد. از این رو، ممکن است گفتن یا دیدن، روایتگری وکانونیسازی از آن یک عامل باشد (ر.ک؛ ریمون کنان، 1387: 100). در حقیقت، کانونیسازی ژنت اشاره به دیدگاه یا دیدگاههایی دارد که راوی از طریق آن رویدادها و فضای روایت، افکار، احساسات و نگرشهای شخصیّتها را به خواننده منتقل میکند. در حوزه مسایل فنی بافت فرش، مانند فرش ۱۲۰۰ شانه کاشان که از آن در این قسمت نام برده شده است، یکسری اصطلاحات رایج وجود دارد که ما به طور مختصر به توضیح دو اصطلاح در این حوزه می پردازیم. 3 - در اساطیر بابلی باور بر این بوده که جنگی بین خدایان در می گیرد و در جریان آن کینگو به دست تیامت کشته می شود و تیامت از پیکر او آسمان و زمین و کوه ها و رودها را می سازد. صاحب مفردات قرآن بر این باور است که: علم، نقیض جهل و به معنی «ادراک شی بر اساس حقیقت آن میباشد» (راغب اصفهانی، 1997: ج 2، ص 446). راغب اصفهانی مراد از ادارک را، ادراک کاملی میداند که در برگیرنده دانشها و تجربهها بوده و با تأمل و مشاهده عینی و بررسی و تدبر و به وسیله عقل و حواس ظاهری و باطنی حاصل میشود.